VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Objednávka sa stane záväznou pre dodávateľa jej potvrdením. Dodávateľ má právo zákazku odmietnuť.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky doručiť dodávateľovi všetky podklady potrebné na splnenie objednávky, len ak sa objednávateľ a dodávateľ nedohodnú inak. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutou dobou dodania.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na vystavenie preddavkovej faktúry za predmet objednávky až do výšky 100% hodnoty objednávky a zároveň si vyhradzuje právo splniť objednávku až po zaplatení sumy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť v zmysle preddavkovej faktúry. Pokiaľ Objednávateľ zaplatí sumu uvedenú v preddavkovej faktúre, nemá nárok na jej vrátenie, ani v prípade zmeny alebo zrušenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne inak.
 4. Doba dodania predmetu splnenia objednávky sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky potrebné materiály potrebné na splnenie objednávky.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet objednávky v čase určenom dodávateľom, ak sa nedohodne inak. Splatnosť faktúry je 7 dní.
 6. Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza na objednávateľa až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny (výhrada vlastníctva).
 7. Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku prostredníctvom tretej osoby.
 8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto objednávky, prípadne, že dodávateľ nedodržal termín dodania.
 9. Záručná lehota na kvalitu našich produktov je v trvaní 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru alebo neprimeranou údržbou a zaobchádzaní s ním.
 10. V prípade reklamácie požadujeme:

  • Fotodokumentáciu reklamácie.
  • Doklad o dodaní tovaru dodávateľom objednávateľovi (scan faktúry s termínom dodania tovaru na mail digitalpress@digitalpress.sk)
  • Dodanie tovaru na adresu spoločnosti K – Servis tlačiareň s.r.o., Vlčie Hrdlo 20, 821 07 Bratislava
  • Písomnú reklamáciu z odôvodnením reklamácie (mailom alebo písomne – pošta.
  • Objednávateľ dodá reklamovaný tovar na adresu spoločnosti na vlastné náklady.
 11. Dôvodom k reklamácii nie je, pokiaľ ide o rozmery, gramáž a/alebo zrážanlivosť tovaru doručeného na základe objednávky, rozpor z objednávkou do výšky ± 5 % hodnoty uvedenej v objednávke, odchýlky vo farbe alebo zapustení farby o 2 stupne na stupnici šedej
 12. Záväzkovo právny vzťah z tejto objednávky sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (voľba Obchodného zákonníka).
 13. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným Okresným súdom.
 14. Dodávateľ je oprávený zmeniť veľkosť DPI v grafickkých podkladoch dodaných objednávateľom, pričom tlačové dáta nesmú mať menšie rozlíšenie ako 50 DPI pri mierke M1:1
 15. Výrobca si vyhradzuje právo grafiku vytlačiť z viacerých kusov a následne ich spájať príslušnou technológiu (nadlepovanie, teplovzdušné zváranie) v jeden celok.
 16. Odberateľ berie na vedomie, že jednotlivé kusy spájaných materiálov, tvoriacich jeden celok – jednu grafiku, môžu byť rozlišné v rozmere, čo spôsobí neplynulí prechod grafiky z jedného spájaného kusu na druhy. Tolerancia nepresnosti je maximálne 1% z dlhšej strany jedného kusu ktorý sa spája s druhým.
 17. Odberateľ stráca právo reklamovať umiestnenie polepov na dopravných prostriedkoch pokiaľ dodávateľovi nedodal vizualizáciu umiestnenia polepov z príslušným okótovaním umiestnenia v milimetroch, alebo nedodal vizualizáciu polepov na dopravnom prostriedku v krivkách v mierke M1:1 konkrétneho dopravného prostriedku na ktorý sa dané polepy aplikujú. Táto podmienka platí len v prípade, že grafický návrh a podklady na výrobu polepu nezhotovil dodávateľ.

GDPR

…GDPR…